Mutationsanalys av mecp2-genen hos patienter med slaviskt ursprung med rett syndrom: nya mutationer och polymorfismer | journal of human genetics

Mutationsanalys av mecp2-genen hos patienter med slaviskt ursprung med rett syndrom: nya mutationer och polymorfismer | journal of human genetics

Anonim

Abstrakt

Rett syndrom (RTT), en X-kopplad dominerande neuroutvecklingsstörning hos kvinnor, orsakas främst av de novo-mutationer i metyl-CpG-bindande protein 2-genen ( MECP2 ). Här rapporterar vi mutationsanalys av MECP2- genen hos 87 patienter med RTT från Tjeckien och Slovakien och Ukraina. Patienterna, alla flickor, med klassisk RTT undersöktes med avseende på mutationer med dubbelriktad DNA-sekvensering och konformationskänslig gelelektroforesanalys av kodningssekvensen och exon / intron-gränserna för MECP2- genen. Restriktionsfragmentlängd polymorfismanalys utfördes för att bekräfta mutationerna som orsakar skapandet eller avskaffandet av restriktionsstället. Mutationsnegativa fall undersöktes därefter genom multipel ligationsberoende sondamplifiering (MLPA) för att identifiera stora deletioner. Mutationsscreening avslöjade 31 olika mutationer hos 68 patienter och 12 icke-patogena polymorfismer. Sex mutationer har inte tidigare publicerats: tvåpunktsmutationer (323T> A, 904C> T), tre raderingar (189_190delGA, 816_832del17, 1069delAGC) och en deletion / inversion (1063_1236del174; 1189_1231inv43). MLPA-analys avslöjade stora deletioner hos två patienter. Detektionsgraden var 78, 16%. Våra resultat bekräftar den höga frekvensen av MECP2- mutationer hos kvinnor med RTT och tillhandahåller data beträffande mutations heterogenitet i den slaviska populationen.